ناوگان هوایی

 • ایرباس A300-600

  ایرباس A300-600

  • تعداد: 14
  • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم
  • طول بال: ۴۴/۸ متر
  • طول: ۵۴ متر
  • ارتفاع: ۱۶/۵ متر
  • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر
  • ظرفیت مسافر: ۲۵۶
 • ایرباس A310-300

  ایرباس A310-300

  • تعداد: 10
  • حداکثر وزن برخاست: ۱۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
  • طول بال: ۴۳/۹۰ متر
  • طول: ۴۶/۶۶ متر
  • ارتفاع: ۱۵/۸۰ متر
  • حداکثر برد: ۹,۶۰۰ کیلومتر
  • ظرفیت مسافر: ۲۰۲
 • BAE 146-300

  BAE 146-300

  • تعداد: 17
  • حداکثر وزن برخاست: ۴۴,۲۲۵ کیلوگرم
  • طول بال: ۲۶/۳۴ متر
  • طول: ۳۰/۹۹ متر
  • ارتفاع: ۸/۵۹ متر
  • حداکثر برد: ۲,۹۰۰ کیلومتر
  • ظرفیت مسافر: ۱۱۲
 • ایرباس A340-600

  ایرباس A340-600

  • تعداد: 7
  • حداکثر وزن برخاست: ۳۶۸,۰۰۰ کیلوگرم
  • طول بال: ۶۳/۴ متر
  • طول: ۷۵/۳ متر
  • ارتفاع: ۱۷/۲ متر
  • حداکثر برد: ۱۴,۶۰۰ کیلومتر
  • ظرفیت مسافر: ۳۰۸
 • ایرباس A340-300

  ایرباس A340-300

  • تعداد: 4
  • حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
  • طول بال: ۶۰/۳ متر
  • طول: ۶۳/۶۹ متر
  • ارتفاع: ۱۶/۹۱ متر
  • حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر
  • ظرفیت مسافر: ۲۲۱