گچساران و سبزوار نیز تحت پوشش پروازهای ماهان قرار گرفتند

گچساران و سبزوار نیز تحت پوشش پروازهای ماهان قرار گرفتند

در ادامه روند گسترش مسیرهای پروازی و خدمت رسانی به تمام نقاط ایران مسیرهای سبزوار و گچساران نیز به مقاصد هواپیمائی ماهان افزوده شد.بر همین اساس پروازهای تهران- سبزوار و بالعکس هواپیمایی ماهان از روز شنبه 7/6/94 راه اندازی شد. این مسیر با دو پرواز در هفته در روزهای شنبه و سه شنبه انجام خواهد پذیرفت. همچنین هواپیمائی ماهان پروازهای خود را در مسیر تهران- گچساران وبالعکس نیز با دو پرواز هفتگی هر دوشنبه و پنج شنبه آغاز نموده است. لازم به ذکر است این پروازها توسط هواپیماهای ساخت انگلیس(BAe) انجام میشود.

17 اسفند 1394