کمترین تاخیر در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان

کمترین تاخیر در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان

براساس آمارهای سازمان هواپیمایی کشور در آذر ماه شرکت هواپیمایی ماهان با 13 درصد از سهم پروازهای داخلی بیشترین پروازهای به موقع و کمترین میزان تاخیر را داشته است.آمار سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که در آذر ماه امسال 4 هزار 612 پرواز توسط 13 شرکت هواپیمایی داخلی صورت می گیرد که از این تعداد 2 هزار و 214 پرواز که بیش از 48 درصد از این تعداد با تاخیر همراه بوده است.براساس این گزارش شرکت هواپیمایی ماهان 548 پرواز داشته که 391 پرواز(4/71 درصد) به موقع بوده و 157 پرواز(6/28 درصد) با تاخیر انجام شده است.گفتنی است هواپیمایی ماهان با انجام حدود 13 درصد از کل پروازهای داخلی کشور، با فاصله قابل توجه نسبت به سایر شرکت ها 16 درصد پروازهای به موقع داخلی کشور را انجام داده و درپروازهای با تاخیر آذرماه تنها 7 درصد سهم ماهان بوده است. لازم به ذکر است که درسال 2015 کل تاخیرهای بیش از 15 دقیقه هواپیمایی ماهان بیش از 30 درصد کاهش داشته و میانگین کل تاخیرها به 9 دقیقه کاسته شده است.

1 بهمن 1394