جذب نیروی انسانی

*شغل مورد تقاضا: *نام: *نام خانوادگی:
*نام پدر: *شغل پدر: *جنسیت:
* شماره شناسنامه: محل صدور: * تاریخ تولد:
*محل تولد: * کد ملی: تعداد فرزندان:
*وضعیت نظام وظیفه: * وضعیت تاهل: * وضعیت مسکن:
* ملیت: * دین: * مذهب:
* رنگ مو: * رنگ چشم: * قد:
* نشانی محل سکونت: تلفن: نشانی جهت تماس فوری :
تلفن ضروری: حقوق درخواستی:

اطلاعات تکمیلی:

مکان اقامت: از تاریخ تا تاریخ: علت اقامت:
آیا قبلاً در نیروهای مسلح بوده اید ؟
مکان خدمت: آخرین درجه: نوع خدمت:
آیا هیچگونه نقص عضوی دارید ؟ نقص عضو: توضیح:
سابقه حضور در جبهه : مدت حضور:
آیا تابحال بازداشت شده اید ؟ نوع محکومیت:
آیا تاکنون مبتلا به جراحات یا بیماری سخت شده اید ؟ نوع بیماری:

مشخصات همسر:

نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد:
شماره شناسنامه: محل صدور: محل تولد:
آدرس محل کار: تلفن: میزان حقوق:

سوابق تحصیلی:

نام موسسه آموزشی: از تاریخ: تا تاریخ:
مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: معدل کل:
معدل کتبی:

نام موسسه آموزشی از تاریخ تا تاریخ مدرک تحصیلی رشته تحصیلی معدل کل معدل کتبی حذف

آموزشهای عمومی و تخصصی:

نام موسسه آموزشی: از تاریخ: تا تاریخ:
رشته: مدرک اخذ شده:

نام موسسه آموزشی از تاریخ تا تاریخ رشته مدرک اخذ شده حذف

آشنايي با زبان های خارجي:

زبان خارجه:
مکالمه: شنیدار:
نوشتن: خواندن:

زبان خارجه مکالمه شنیدار نوشتن خواندن حذف

سوابق تجربی:

نام مؤسسه: سمت:
از تاریخ: تا تاریخ:
آخرین حقوق و مزایا: علت ترک خدمت:

نام مؤسسه عنوان شغل مورد تصدی از تاریخ تا تاریخ آخرین حقوق و مزایا علت ترک خدمت حذف

نام و شماره تماس 2 نفر از بستگان كه در مواقع ضروري بتوان دسترسي پيدا كرد:

نام و نام خانوادگی شغل آدرس دقیق