ناوگان هوایی

ایرباس A300-600


 • تعداد: 14
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۴/۸ متر
 • طول: ۵۴ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۵ متر
 • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۵۶

ایرباس A310-300


تعداد: 10

حداکثر وزن برخاست: 157,000 کیلوگرم

طول بال: 43/90 متر

طول: 46/66 متر

ارتفاع: 15/80 متر

حداکثر برد: 9,600 کیلومتر

ظرفیت مسافر: 202

BAE 146-300


تعداد: 17

حداکثر وزن برخاست: 44,225 کیلوگرم

طول بال: 26/34 متر

طول: 30/99 متر

ارتفاع: 8/59 متر

حداکثر برد: 2,900 کیلومتر

ظرفیت مسافر: 112

ایرباس A340-600


تعداد: 7

حداکثر وزن برخاست: 368,000 کیلوگرم

طول بال: 63/4 متر

طول: 75/3 متر

 • ارتفاع: ۱۷/۲ متر
 • حداکثر برد: ۱۴,۶۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۳۰۸

ایرباس A340-300


 • تعداد: 4
 • حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۶۰/۳ متر
 • طول: ۶۳/۶۹ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۹۱ متر
 • حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۲۱