رویه و مقررات ها

رویه و مقررات مسیرهای داخلی
 • کلیه مقررات مندرج در کتاب RULES میبایست دقیقا رعایت شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هزینه حمل باراعلام شده در کلیه مسیرها به صورت پیشکرایه میباشد ودرج نرخهای جدیداعلام شده هواپیمائی ماهان در بارنامه الزامیست همچنین صدور بارنامه به صورت پسکرایه ممنوع میگردد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • صادر کننده بارنامه هایی که شامل نرخهای ویژه میباشند ملزم به درج نرخ خاص در بارنامه بعنوان مبنای محاسبه و کد MOA دریافتی در بارنامه میباشند.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هزینه ارسال پاکات در کلیه مسیرهای داخلی 99000 ریال میباشد .
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • گ هزینه آژانس بابت صدور هر بارنامه (ATA) 10000 ریال می باشد . (Due Agent)
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هزینه تمبر بارنامه 7000 ریال میباشد. (Due Carrier)
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • تعرفه حمل کالاهای با ارزش و جنازه 200 % تعرفه نرمال محاسبه میگردد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • حداقل هزینه حمل جنازه در کلیه مسیرهای داخلی5000000 ریال میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • حداقل هزینه حمل کالا با ارزش ودر کلیه مسیرهای داخلی5000000 ریال میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • در کلیه بارنامه های صادره 5% هزینه حمل به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از صاحبان کالا دریافت میگردد و در قسمت Due Carrier قید میگردد. لازم بذکر است در صورت تغییر این میزان بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنای محاسبه برطبق نرخ اعلام شده قابل اجرا خواهد بود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • درج نام ، نام خانوادگی ، شماره تلفن فرستنده و گیرنده به صورت کامل در بارنامه الزامی میباشد .
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • درج نوع بسته بندی و ابعاد محموله در بارنامه الزامی میباشد .
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هرگونه تغییر یا اصلاحیه در گیرنده بارنامه فقط با درخواست کتبی فرستنده و تایید و مهر آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه امکان پذیر میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هر گونه اصلاحیه یا خط خوردگی در بارنامه باید با ممهور کردن به مهر آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه تأیید شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • متناسب بودن بسته بندی بارها با استاندارد حمل و نقل هوائی به عهده آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه میباشد و هر گونه خسارت وارده به محموله و هواپیما به دلیل عدم بسته بندی مناسب به عهده آژانس یا ایستگاه پذیرش کننده بار میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • جمع کل هزینه های دریافتی از مشتری بایستی در ستون For Accounting . (برای حسابداری ) درج گردد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • کلیه نسخه های بارنامه باید متحدالشکل صادر شده و داری امضاء و مهر آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه باشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • لازم است آژانسها از پذیرش محمولات جنازه ، حیوان زنده و کالای خطرناک تحت هر عنوان خودداری نمایند.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
رویه و مقررات مسیرهای خارجی
 • کلیه مقررات مندرج در کتاب RULES میبایستً دقیقا رعایت شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هزینه حمل میبایست بر اساس نرخهای جدیداعلام شده هواپیمائی ماهان و به صورت پیشکرایه در بارنامه درج شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • صادر کننده بارنامه هایی که شامل نرخهای ویژه میباشند ملزم به درج نرخ خاص دریافتی در بارنامه بعنوان MOA . اختصاص یافته در بارنامه میباشند.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • صدور بارنامه پسکرایه فقط با موافقت قبلی دفتر مرکزی فروش و خدمات بار ماهان و با دریافت کد SPA امکان پذیر میباشد که کد اعلام شده میبایست حتما در ستون Accounting Information بارنامه قید و مسئولیت دریافت کرایه حمل و هزینه های جانبی به عهده آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هزینه صدور بارنامه خارجی 60000 ریال میباشد که باید با کد AWC روی بارنامه نمایش داده شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • در کلیه بارنامه هایی که جهت محمولات مرجوعی و خروج موقت صادر میشود کیلویی 2000ریال روی Gross Weight بابت خدمات اضافی تحت کد ATC مندرج در بارنامه از صاحبان کالا دریافت میگردد.
  لازم به ذکر است که حداقل مبلغ دریافتی 100000 ریال و حداکثر1000000 ریال میباشد و در بخش Due Carrier بارنامه درج نمایند.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • کلیه نسخه های بارنامه متحدالشکل صادر شده و نام و نام خانوادگی ، شماره تماس ، آدرس فرستنده و گیرنده در بارنامه نام شخص مطلع حتما ، در بارنامه درج شود و در صورت ذکر نام یک شرکت یا سازمان ًدقیقا قید شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • نوع بسته بندی و ابعاد بار حتما ، تعداد در بارنامه ذکر شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هر گونه تغییر یا اصلاحیه در گیرنده بارنامه بر اساس در خواست کتبی فرستنده کالا و تایید و مهرآژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه امکان پذیر میباشد و هرگونه عواقب احتمالی مربوطه به عهده فرستنده یا صادر کننده بارنامه میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هر گونه اصلاحیه یا خط خوردگی در بارنامه باید با ممهور کردن به مهر آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه تأیید شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • لازم است آژانسها ی طرف قرارداد از پذیرش محمولات جنازه ، حیوان زنده و کالای خطر ناک تحت هر عنوان خودداری نمایند.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • جهت تسریع در کلیه امور محمولات صادراتی دقت کافی در کامل بودن اظهار نامه گمرکی ، مشخص بودن گمرک صادر کننده و مرز خروجی بعمل آید.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • با توجه به ماهیت ، ابعاد و بسته بندی محمولات و ضرورت استفاده از پالت یا کانتینر اختصاصی ،یا حسب درخواست صاحبان کالا،محاسبه هزینه حمل بر مبنای وزن پالت یا کانتینر امکان پذیر میباشد.
  (وزن قابل محاسبه هر کانتینر AKE. حداقل 850 Kg ، و هر پالت PAG حداقل 1600 kgمی باشد).
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • لازم است جهت حمل محمولات خاص و کالای قبل از صدور بارنامه هماهنگی لازم با ver Size قسمت فروش بار هواپیما ئی ماهان صورت پذیرد.
  (در صورتیکه وزن حقیقی یا حجمی محمولات بیشتر از اوزان اعلام شده در بند 11 و 12 باشد وزن بیشتر ملاک محاسبات خواهد بود ).
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • متناسب بودن بسته بندی بارها با استاندارد حمل و نقل هوائی به عهده آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه بوده و هر گونه خسارت وارده به محموله و هواپیما به دلیل عدم بسته بندی مناسب به عهده آژانس یا ایستگاه پذیرش کننده بار میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • در صورت عدم ترخیص محمولات صادراتی در مقصد به دلیل عدم تحویل بار توسط گیرنده ، ناقص بودن مدارک حمل یا بارنامه صادر شده ، عدم رعایت شرایط حمل و غیره …کلیه هزینه های انبارداری ، معدوم کردن و غیره …به عهده فرستنده و آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • پذیرش محمولات فاسد شدنی و نمایشگاهی که نیاز به حمل در زمان معین میباشد و نیز محمولات سنگین و حجیم فقط با هماهنگی دفتر مرکزی بار و گرفتن رزرو قبلی در مسیرهای مستقیم امکان پذیر میباشد .
  توجه : در صورت عدم رعایت مقررات بند فوق که منجر به توقف کالا در انبار و هزینه های انبارداری میشوود کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به عهده آژانس یا ایستگاه صادر کننده بارنامه میباشد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • هزینه حمل بارهای غیر همراه مسافر (Unaccompanied Baggage). با رعایوت قوانین یاتا به میزان 50% نرخ نرمال مسیر محاسبه میگردد .
  توجه : تخفیف فووق فقوط برای مسوافران دارنده بلیط هواپیمائی ماهان و در مسیرهای مستقیم اعمال میگردد و فرستنده و گیرنده بار باید شخص مسافر بوده و شماره بلوط و گذرنامه مسافر در ستون Information Accounting قید شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • جهت تسهیل در انجام امورات گمرکی در کشور مقصد لازم است هنگام صدور بارنامه در قسمت ماهیت کالا (NATURE OF GOODS) علاوه بر ذکر ماهیت بار HS CODEمربوطه نیز قید گردد.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • با توجه به ray x- شدن کلیه محمولات صادراتی (به غیر از حیوان زنده و بارهای مرجوعی )به ازاء هر کیلوگرم روی Gross Weightمبلغ 1300 ریال به عنوان هزینه Security Charge از صاحب کالا دریافت می گردد که در بارنامه در قسمت Due Carrier و با کد اختصار SCC نشان داده می شود . لازم به ذکر است حداقل هزینه SCC دریافتی به ازاء هر بارنامه260000 ریال می باشد
  هزینه SCC دریافتی در مبادی غیر از تهران و مشهد با توجه به مبلغ پرداختی به شرکت ارائه دهنده خدمات X-Ray از مشتری اخذ می گردد و میبایست در بارنامه قید شود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • در کلیه بارنامه های صادره 5% هزینه حمل به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از صاحب کالا دریافت شود و با کد TDC در قسمت Due Carrierقید گردد. لازم بذکر است در صورت تغییر این میزان بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنای محاسبه بر طبق نرخ اعلام شده قابل اجرا خواهد بود.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
رویه و مقررات بارهای مرجوعی
 • با سلام
  بدین وسیله اعلام میدارد پیرو رویه شماره 115 مورخ 25/11/91 کلیه آژانس های طرف قرارداد از تاریخ 10/09/1393 مطابق با 01.DEC.2013 ملزم به قید کد RTN100 در قسمت accounting information بارنامه های صادره جهت بارهای مرجوعی بوده و در غیر اینصورت کلیه عواقب آن متوجه آژانس صادر کننده خواهد بود. تعرفه حمل محمولات صادراتی از مبادی غیرمستقیم داخلی برابر است با مجموع داخلی بعلاوه تعرفه خارجی از ایستگاه واسط. بدیهی است کمیسیون آژانس نیز بر اساس مقصد نهایی از کل نرخ با توجه به رویه جاری هواپیمایی ماهان قابل محاسبه خواهد بود.
تعرفه مسیر تهران - سبزوار

با سلام
بدینوسیله اعلام میدارد پیرو رویه شماره 115 مورخ21 /12/91 تعرفه قابل محاسبه در مسیر تهران – سبزوار و بالعکس بشرح ذیل می باشد. و سایر هزینه ها نیز بر طبق رویه جاری هواپیمایی ماهان اعمال می گردد.

تعرفه مسیر تهران - همدان

با سلام
بدینوسیله اعلام میدارد پیرو رویه شماره 115 مورخ11 /12/91 تعرفه قابل محاسبه در مسیر تهران – همدان و بالعکس بشرح ذیل می باشد. و سایر هزینه ها نیز بر طبق رویه جاری هواپیمایی ماهان اعمال می گردد.

تعرفه مسیر تهران - شاهرود

با سلام
بدینوسیله اعلام میدارد پیرو رویه شماره 115 مورخ11 /12/91 تعرفه قابل محاسبه در مسیر تهران – شاهرود و بالعکس بشرح ذیل می باشد. و سایر هزینه ها نیز بر طبق رویه جاری هواپیمایی ماهان اعمال می گردد.

ممنوعیت پذیرش بار مسافرین

با سلام
احتراما پیرو رویه جدید شماره 116 مورخ 01.NOV.2014 به اطلاع میرساند همزمان با اجرایی شدن رویه 116 هیچ یک از آژانس ها مجاز به صدور بارنامه جهت محصولات بار غیر همراه مسافر و استفاده از تخفیف 50% نبوده و این بند صرفا توسط دفاتر اصلی فروش و خدمات بار هواپیمایی ماهان قابل استفاده میباشد.

تعرفه مسیر تهران - گچساران

با سلام
بدینوسیله اعلام میدارد پیرو رویه شماره 115 مورخ25 /11/91 تعرفه حمل بار روی پرواز مستقیم در مسیر تهران به گچساران و بالعکس از تاریخ 15. DEC.2014 تا اطلاع ثانوی به شرح جدول زیر قابل اجرا بوده و سایر هزینه ها نیز طبق رویه جاری هواپیمایی ماهان اعمال می گردد
لطفا جهت ارسال محصولات با وزن بالاتر از 30 کیلوگرم در هر بسته حتما با دفتر فروش و خدمات بار مهرآباد ( 021 48386113) تماس حاصل و هماهنگ نمایید.

رویه و مقررات گمرکی جهت محمولات وارداتی به ترکیه

با توجه به اجرای قوانین گمرکی هماهنگ مربوط به محصولات وارداتی به کشور ترکیه ذکر کد HS CODES ( کد هماهنگ گمرکی کالا) در سطر مربوط به ماهیت کالا و TAX NUMBERS ( کد اقتصادی گیرنده) در سطر مربوط به مشخصات گیرنده مربوط به هر بارنامه درFWB/16 و FHL/4 اجباری بوده و از ورود محصولات فاقد این مشخصات به کشور ترکیه جلوگیری بعمل خواهد آمد. در ضمن برای گیرندگانی که فاقد کد اقتصادی میباشند در صورتی که شهروند ترکیه میباشند ذکر ID card number ویرای گیرندگان غیر شهروند ترکیه ذکر Passport Number در قسمت گیرنده بارنامه و همچنین در سطر مشخصات گیرنده درFWB/16 و FHL/4 اجباری است.
بدیهیست سر شیفت های محترم ملزم به چک کردن کلیه موارد مذکور در محصولات خروجی میباشند.

رویه و مقررات بارهای صادراتی از مبادی غیر مستقیم داخلی

بدینوسیله اعلام میدارد پیرو رویه شماره 115 مورخ 25/11/91 کلیه صادرکنندگان بارنامه های صادراتی از مبادی غیر مستقیم داخلی موظف به پرداخت هزینه اندازه گیری مجدد وزن (FIC) معادل 60000 ریال بازای هر بارنامه و هزینه خدمات هلدینگ (FEC) معادل 500 ریال بازای هر کیلوگرم و ذکر در ستون هزینه های جانبی بارنامه میباشد و سایر هزینه ها نیز طبق رویه جاری هواپیمایی ماهان اعمال می گردد.
بخشنامه فوق الذکر از تاریخ 10/04/92 مطابق با 01.JUL.2013 لازم الاجرا میباشد.